WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy o tarczy antykryzysowej 3.0

5.05.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V2. Wprowadzone zostały nowe rozwiązania uzupełniające do wprowadzonych udogodnień dla przedsiębiorców. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu. Poniżej zostały przedstawione najistotniejsze założenia projektu z puntu widzenia przedsiębiorców.

Życzymy przyjemniej lektury, 

Zespół WBW

 

Przesunięcie terminu dematerializacji akcji

Zgodnie z projektowanymi zmianami przesunięte zostaną terminy związane z obowiązkową dematerializacją akcji. Termin na zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce zostanie przesunięty do 30 września 2020 r. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Przesunięcie terminów na sporządzenie sprawozdań o odpadach

Podmioty zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań o odpadach będą miały więcej czasu na ich przygotowanie. Termin na sporządzenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zostanie przesunięty do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz przedsiębiorców prowadzących strzępiarki, dla których termin zostanie przesunięty do dnia 11 września 2020 r. Ten sam termin obowiązywać będzie w przypadku sporządzania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu

Projekt ustawy zakłada dokapitalizowanie ARP ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego do kwoty 900 mln zł. Środki te będą przeznaczone jako wsparcie dla przedsiębiorców lub będą przekazane na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Warunki pracy cudzoziemca

Jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę z uprawnień przewidzianych ustawą (takich jak polecenie wykonywania pracy zdalnej, obniżenie wymiaru czasu pracy, zmiana warunków zatrudnienia w związku ze spadkiem obrotów), zmianie uległy warunki pracy cudzoziemca określone w:

  • zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • zezwoleniu na pracę,
  • zezwoleniu na pracę sezonową,
  • oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Zezwolenie na pracę nie będzie wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę sezonową oraz posiadał zezwolenie na pracę ważne po dniu 13 marca 2020 r. lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Opłata obejmująca serwisy streamingowe

Na podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie nałożony zostanie obowiązek uiszczania opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Opłata ta będzie wynosiła 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Opłata uiszczana będzie w okresach kwartalnych.

Zmiany w zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

W zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości, wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie będą uwzględniane zaległości podatkowe, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Powyższa regulacja będzie stosowana odpowiednio w przypadku ustalenia, czy został spełniony warunek braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych.

Danina solidarnościowa

Minister Finansów zgodnie z przyjętym projektem ustawy będzie mógł, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, określając w szczególności zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji

Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji, wydane na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy, ważność których upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowają ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Natomiast termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, o których w ustawie mowa w o dozorze technicznym, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., zostanie wydłużone do 30 dni po odwołaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do zwolnienia z składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

O zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą mogli się ubiegać także samozatrudnieni, jeżeli prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i, których przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek co prawda był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale dochód z tej działalności uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. Zwolnieniem w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne będą objęci także przedsiębiorcy korzystający z tzw. „ulgi na start”.

Waloryzacja emerytur

W przypadku ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury waloryzacja składek dokonywana będzie w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju 2020 r., pod warunkiem, że będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Powyższe założenie będzie miało również zastosowanie do ubezpieczonego, który osiągnie wiek uprawniający do emerytury po dniu 31 maja 2020 r.

Przepisy antylichwiarskie

Projekt ustawy wprowadza ograniczenia dotyczące egzekucji z nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. W takim przypadku egzekucja będzie możliwa pod warunkiem, że wysokość egzekwowanej należności głównej będzie równa co najmniej równowartości jednej dwudziestej części sumy oszacowania tej nieruchomości.

Ustawa przewiduje ograniczenia w swobodzie kontraktowania w przypadku umów, na podstawie których konsument zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy. Umowa taka będzie nieważna, w przypadku gdy: (i) wartość przenoszonej własności nieruchomości będzie wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub (ii) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie będzie oznaczona, lub (iii) zawarcie tej umowy nie zostanie poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę

Surowe kary będą groziły za żądanie od konsumenta zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie w zamian za udzielone świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy. Odpowiedzialności karnej podlegać będzie także osoba żądająca od konsumenta zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie.

Zmianie ulegnie także kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń w przypadku gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Kwoty te ulegną wówczas zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Wznowienie biegu terminów

Terminy procesowe, sądowe i administracyjne, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie przepisów Tarczy 1.0, rozpoczną bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Rozprawy w trybie zdalnym

Według projektu ulegną też zmianie zasady przeprowadzania rozpraw w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeważać mają rozprawy w trybie zdalnym. Sądy mają mieć możliwość kierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniach niejawnych, jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie rozprawy z wykorzystaniem urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość.