Usługi finansowe & finansowanie projektów

 •  umowy kredytowe i pożyczki
 •  finansowanie aktywów
 •  finansowanie obligacjami korporacyjnymi
 •  strukturyzowanie transakcji, zabezpieczenia finansowania
 •  audyty prawne spółek i aktywów
 •  restrukturyzacje finansowe

Rynek kapitałowy

 • emisje akcji, GPW, NC
 • emisje obligacji, Catalyst
 • wykupy
 • strategie obronne
 • umowy inwestorskie
 • łączenia, podziały i przekształcenia
 • audyty prawne spółek

Prywatni inwestorzy

 • umowy inwestorskie
 • start-upy
 • joint ventures
 • sukcesja
 • łączenia, podziały i przekształcenia
 • audyty prawne spółek
 • zabezpieczenie majątku

Energetyka i odnawialne źródła energii

 • zarządzanie odpadami
 • przetwarzanie odpadów
 • sprzedaż i dystrybucja paliw
 • zamówienia publiczne
 • obrót spółkami z sektora OZE
 • inwestycje w energetykę odnawialną

Handel detaliczny oraz B2C

 • umowy dystrybucyjne
 • franchising, licencjonowanie
 • e-commerce i usługi w sieci
 • usługi elektroniczne
 • umowy zakupowe
 • spory z konsumentami
 • spory z regulatorami rynku
 • obrót żywnością
 • dane osobowe
 • własność intelektualna, ochrona reputacji, marki, patentów i wzorów użytkowych

Produkcja przemysłowa

 • umowy zakupowe
 • dystrybucja i wdrożenia
 • umowy kooperacyjne
 • zasoby ludzkie
 • inwestycje green field
 • ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • ochrona patentów i wzorów użytkowych
 • prawo konkurencji
 • umowy handlowe i dystrybucyjne

Infrastruktura i budownictwo

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • generalne wykonawstwo
 • umowy podwykonawcze
 • konsorcja
 • komercjalizacja nieruchomości
 • dochodzenie należności

Telekomunikacja & IT

 • operatorzy audiowizualni
 • sprzedaż praw autorskich & umowy licencyjne
 • produkcja i wdrażanie oprogramowania
 • e-commerce

Sektor Publiczny

 • spółki komunalne
 • zamówienia publiczne
 • reprezentowanie interesów JST względem Skarbu Państwa
 • ochrona interesów majątkowych JST

Prawo bankowe i prawo finansowe

Kancelaria WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy zapewnia pakiet wszechstronnych usług prawnych dla klientów biznesowych, wspierając ich na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy albo określonych oczekiwań Klienta, usługa prawna jest wykonywana przez jednego specjalistę albo przez zespół projektowy.

Sieć współpracujących kancelarii prawnych, obejmująca wszystkie kontynenty, pozwala Kancelarii na efektywne prowadzenie projektów międzynarodowych. Jednocześnie możemy wspierać Klientów wiedzą i doświadczeniem zewnętrznych specjalistów oraz naszych partnerów biznesowych, w tym firm consultingu biznesowego, doradztwa podatkowego i audytorów księgowych.

Prezentujemy na stronie internetowej przegląd standardowych obszarów, w których Kancelaria świadczy usługi. Nie jest to lista wyczerpująca, bowiem przeprowadzamy także projekty, które wymykają się typowym klasyfikacjom. Prosimy o kontakt jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem w obszarach prawa niewymienionych na naszej stronie internetowej.

 

Obsługa korporacyjna spółek

 • zakładanie spółek, dokumentacja i postępowanie przed sądem rejestrowym
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek
 • formułowanie dokumentów statutowych oraz zmian tych dokumentów
  bieżące doradztwo w sprawach związanych z działalnością organów spółki
 • wsparcie prawne podczas posiedzeń zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych
 • umowy i dokumenty związane z kadrą zarządzającą spółki
  przekształcenia spółek, likwidacja spółek

Transakcje M&A

 • pomoc w wyborze optymalnej z punktu widzenia prawnego formy transakcji
 • przeprowadzanie audytów prawnych spółek oraz przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami
 • przygotowanie i negocjowanie umów zbycia udziałów/akcji
 • przygotowanie dokumentacji towarzyszącej
 • wsparcie w procesie negocjacji z pracownikami i związkami zawodowymi
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z połączeniem bądź przejęciem spółki
 • wparcie post-transakcyjne

Prawo pracy

 • przygotowanie i weryfikacja umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
 • przygotowanie i negocjowanie kontraktów menadżerskich
 • wsparcie prawne przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę
 • kształtowanie relacji ze związkami zawodowymi
 • reprezentacja Klienta w sporach przed sądem pracy
 • leasing pracowników
 • zagadnienia prawne związane z pracą cudzoziemców w Polsce

Prawo zamówień publicznych

 • reprezentowanie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • formułowanie projektów środków prawnych (protestów, odwołań) oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych
 • doradztwo dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (konsorcja)

Reprezentacja klienta przed sądem

 • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych w toku postępowań sądowych
 • negocjowanie spłaty wierzytelności z dłużnikami
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • doradztwo w zakresie prawa upadłościowego oraz reprezentowanie Klientów w takich postępowaniach
 • wsparcie Klientów w sporach toczonych przed zagranicznymi sądami (poprzez współpracujące kancelarie zgrupowane w CICERO LEAGUE, LEXICOM oraz IGAL)

Prawo budowlane, obrót nieruchomościami, procesy inwestycyjne

 • przygotowywanie, analiza, wsparcie prawne w negocjacjach dotyczących procesu budowlanego, w tym z wykorzystaniem standardów FIDIC
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o nabycie nieruchomości (łącznie z umowami przedwstępnymi)
 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywanie i negocjowanie w imieniu Klienta umów najmu i dzierżawy powierzchni w centrach handlowych oraz biurowych
 • przygotowanie i negocjowanie umów z generalnym wykonawcą, architektami, inżynierami oraz z finalnymi nabywcami budowli lub nieruchomości
 • reprezentacja klienta w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę
 • doradztwo w zakresie planowania przestrzennego

Rynki kapitałowe

 • sporządzanie dokumentacji związanej z dopuszczaniem i wprowadzaniem do obrotu akcji
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej podwyższenia w spółce akcyjnej kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej bądź prywatnej
 • przygotowanie części prawnych prospektu emisyjnego, przygotowanie dokumentacji związanej z objęciem akcji
 • przygotowywanie programów opcji menadżerskich
 • bieżące doradztwo dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Prawo administracyjne

 • pomoc prawna w ramach szeroko pojętego prawa administracyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, doradztwo w obszarach związanych z działalnością takich jednostek
 • reprezentacja Klienta w sądach administracyjnych
 • uzyskiwanie na rzecz Klienta niezbędnych pozwoleń i zgód administracyjnych

Prawo własności intelektualnej

 • przygotowanie oraz wsparcie negocjacyjne dotyczące umów o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych
 • audyty prawne dotyczące ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich przy wprowadzaniu nowych produktów
 • ochrona Klientów przed bezprawnym naruszaniem praw własności intelektualnej przez osoby trzecie
 • bieżące doradztwo dotyczące znaków towarowych oraz wzorów użytkowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym
 • egzekwowanie praw własności intelektualnej

Prawo ochrony środowiska oraz gospodarka odpadami

 • doradztwo w zakresie zarządzania odpowiedzialnością za naruszenie przepisów o ochronie środowiska
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu elektronicznego
 • przygotowanie umów z zakładami odzysku oraz z posiadaczami odpadów elektronicznych
 • wsparcie przy uzyskiwanie zgód administracyjnych w odniesieniu do prowadzenia działalności w sektorze gospodarki odpadami

Prawo podatkowe

 • analizy podatkowe umów handlowych
 • doradztwo w zakresie podatku od osób prawnych
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych
 • analiza spornych kwestii podatkowych, formułowanie wniosków do organów podatkowych o wydanie wiążących interpretacji podatkowych
 • reprezentacja Klienta w sporach z organami podatkowymi