Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Wsparcie prawne:

Formularz

Dotyczy podmiotu gospodarczego:

TREPKO S.A.
ul. Franklina Roosevelta 116
62-200 Gniezno

REGON: 630139262
NIP: 7840010286
KRS: 0000692082

Klauzula dotycząca przetwarzania danych:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TREPKO S.A. z siedzibą w Gnieźnie (62-200), ul. Franklina Roosevelta 116, tel. (61) 426 50 41.
  2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
  3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa (zgodnie z art. 6 lit. c RODO). Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył wykonywanie czynności dotyczących rozpoznawania zgłoszenia, w tym podmiotowi zewnętrznemu WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Poznaniu.
  4. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  7. W związku z tym, że TREPKO S.A. rozpoznaje tylko zgłoszenia podpisane imieniem i nazwiskiem, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nierozpoznaniem zgłoszenia.