Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Formularz

Dotyczy podmiotu gospodarczego:

Curtis Health Caps S.A.
Wysogotowo
ul. Batorowska 52
62-081 Przeźmierowo

KRS 0000871229
NIP 781-00-41-371

Klauzula dotycząca przetwarzania danych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Curtis Health Caps S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Batorowska 20, 62-081 Przeźmierowo, email: odo@chc.com.pl.
  1. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
  2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa (zgodnie z art. 6 lit. c RODO). Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył wykonywanie czynności dotyczących rozpoznawania zgłoszenia, w tym podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia prawnego i compliance.
  3. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  6. W związku z tym, że Curtis Health Caps S.A. rozpoznaje tylko zgłoszenia podpisane imieniem i nazwiskiem, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nierozpoznaniem zgłoszenia.