Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacja o administratorze danych osobowych

oraz o zakresie, sposobach i celach przetwarzania danych osobowych

 

Wymieniając korespondencję elektroniczną z serwerem pocztowym w domenie ‘wbwlegal.pl’ przekazuje nam Pani/Pan pewne dane osobowe, na przykład w postaci imienia i nazwiska, adresu email czy numeru telefonu. Z tym momentem rozpoczyna się przetwarzanie tych danych przez Kancelarie WBW na zasadach opisanych poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie WBW WEREMCZUK BOBEŁ & WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA JAWNA adres: ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 8/2, 60-789 Poznań, KRS numer 379156 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: office@wbwlegal.pl

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się), dane podmiotu, dla którego Pani/Pan pracuje wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu. Jeśli Administrator otrzyma od Pani/Pana inne dane osobowe, również może je przetwarzać w celach wskazanych poniżej.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

– kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją,

– wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,

– wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem bądź umowy, którą zawarł z Administratorem podmiot, dla której Pan/Pani pracuje,

– kontaktu z Panią/Panem w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów Administratora,

– utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową.

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na współpracy z podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje oraz realizacją przez Administratora zadań związanych z wykonywaną przez siebie działalnością.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez: (i) okres trwania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, lub (ii) współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje, lub (iii) okres, przez który korzystanie z Pani/Pana danych osobowych wiązało się ze świadczeniem usług przez Administratora na rzecz jego Klientów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.