WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy o aktualizacji tarczy antykryzysowej

10.04.2020

Trwają prace nad uzupełnieniem regulacji składających się na Tarczę Antykryzysową

Do Senatu trafił projekt ustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt ten zakłada przyjęcie rozwiązań uzupełniających dotychczas wprowadzone udogodnienia dla przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS

3-miesięczne „wakacje składkowe” obejmą także pracodawców zatrudniających od 10 do 49 osób, co do składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie będzie dotyczyło 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Obecnie zwolnienie obejmowało jedynie przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób oraz samozatrudnionych.

Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Możliwość ubiegania się o pożyczkę na pokrycie kosztów działalności będzie dostępna także dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Warunkiem umorzenia pożyczki nie będzie więc brak zmniejszenia stanu zatrudnienia, ale prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pomoc Agencji Rozwoju Przemysłu

Przedsiębiorcy będą mogli zwrócić do Agencji Rozwoju Przemysłu („ARP”) o pomoc w celu utrzymania płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. Wsparcie będzie przyznawane na warunkach rynkowych w szczególności w formie pożyczek, gwarancji, poręczenia, leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej. Kapitał ma zostać skierowany w pierwszej kolejności przede wszystkim do sektora transportowego, zapewniając utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej.

W celu uzyskania wsparcia przedsiębiorca będzie musiał złożyć do APR wniosek o jego udzielenie. Wielkość oraz rodzaj wsparcia będą uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a ARP, określającej m.in. cel, na jaki może być przeznaczone wsparcie. Udzielone wsparcie nie będzie mogło być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.

Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia należy złożyć oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową przedsiębiorcy, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca będzie musiał dołączyć również informację zawierającą opis planowanych działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. Wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, zostanie określony przez ARP i udostępniony na jej stronie internetowej w formie komunikatu.

Projekt ustawy przewiduje, że wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia, natomiast umowy wsparcia zawierane będą w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem.

Dzień wolny od pracy

Zgodnie z projektem ustawy Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić dodatkowy dzień wolny od pracy w drodze rozporządzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponowna wypłata świadczenia postojowego

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia postojowego będą mogły ubiegać się o jego przyznanie trzykrotnie. Warunkiem ponownego otrzymania świadczenia będzie wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Renegocjacja kredytu lub pożyczki

Możliwość zmiany warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki udzielonej przedsiębiorcy nie będzie uzależniona od posiadania przez niego statusu MŚP jak dotychczas, ale będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości.

Zmiana terminów sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z projektem ustawy przedłużeniu ulegną terminy sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.